Menu Zamknij

Regulamin

ZAWODÓW SPORTOWYCH DLA DZIECI - MINI OLIMPIADA CROSS KAMPINOS 2024

Regulamin zawodów sportowych dla dzieci –  Mini olimpiada III Cross Kampinos 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin   
 2. Cel imprezy:   
  • upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci   
  • charytatywne wsparcie zbiórki funduszy na wsparcie leczenia i rehabilitację dla Jakuba Opońskiego 
 3. Zawody sportowe Mini Olimpiada Cross Kampinos (zwany dalej Zawodami) to wydarzenie sportowe dla dzieci o charakterze charytatywnej zbiórki funduszy na wsparcie leczenia i rehabilitacji Jakuba Opońskiego.  
 4. Data i miejsce Zawodów: 25.05.2024 r., teren bazy zawodów wydarzenia sportowego III Cross Kampinos – boiska sportowe Ryś Izabelin, ul. Wieczorka 50, Laski  
 5. Uczestnik – dziecko w wieku od 6 do 12 lat, które otrzymało zgodę na uczestnictwo od rodzina/ opiekuna prawnego. Zapis online i uiszczenie opłaty startowej jest tożsame z wyrażeniem przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na uczestnictwo i akceptację niniejszego regulaminu. Obowiązuje limit 50 uczestników.  
 6. Czas trwania Zawodów: zawody rozpoczynają się o godzinie 10:00 i trwają maksymalnie 2 godz.  
 7. Opłata startowa – opłata stanowiąca koszt wzięcia udziału w biegu. Jej uiszczenie stanowi niezbędny warunek ważności udziału dziecka w Zawodach.  Całość opłaty jest przeznaczona na cel charytatywny – wsparcie leczenia i rehabilitacji Jakuba Opońskiego.  
 8. Organizator: FUNDACJA W PODSKOKACH, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 20, www.fundacjawpodskokach.pl.   
 9. Pytania dotyczące regulaminu oraz Zawodów należy kierować e-mailowo na adres kontakt@crosskampinos.pl lub telefonicznie +48 785-684-896.    

§ 2. PRZEBIEG I ZASADY ZAWODÓW

 1. Zawody Mini Olimpiada składają się z 6 zadań sportowych zorganizowanych na 3 stacjach. Zadaniem Uczestnika jest pozytywne przejście przez każde zadanie. Na każdej stacji jest obecny Animator wyjaśniający reguły zadania i czuwający nad bezpieczeństwem.  
 2. Po pozytywnym zakończeniu danego zadania Uczestnik otrzymuje pieczątkę. Po otrzymaniu kompletu pieczątek Uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal.  
 3. Uczestnik wykonuje poszczególne zadania zgodnie w dowolnej kolejności. Na każdej stacji z zadaniami będzie określona ilość czasu potrzebna na wykonanie danego zadania.  
 4. Uczestnicy startują w zawodach w 10 osobowych grupach, zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do Biura Zawodów w celu weryfikacji i otrzymaniu numeru startowego.   
 5. W ramach świadczeń Uczestnik otrzymuje od organizatora dedykowany numer startowy, a po wykonaniu wszystkich zadań – pamiątkowy medal.  
 6. Zawody nie mają charakteru rywalizacji sportowej, nie jest też przewidziany pomiar czasu.  

§ 3. ZGŁOSZENIE I UCZESTNICTWO

 1. Udział w biegu ma charakter dobrowolny. Każdy Uczestnik startuje w Zawodach na odpowiedzialność wyrażoną przez rodzica/ opiekuna prawnego.  
 2. Zawody dedykowane są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (decyduje rocznik urodzenia dziecka)  
 3. Zgłoszenia do udziału w Zawodach odbywają się na podstawie dokonania rejestracji przy pomocy formularza zgłoszeniowego (LINK DO FORMULARZA) , dokonania charytatywnej opłaty startowej oraz przesłania potwierdzenia przelewu na adres email kontakt@crosskampinos.pl. Jedynie spełnienie tych 3 kroków daje możliwość wpisania dziecka na listę zawodów, brak któregokolwiek uniemożliwia start w zawodach.  
 4. Termin zgłoszeń (rejestracji i wniesienia opłaty za bieg) mija 22.05.2024 r. lub w momencie osiągnięcia limitu uczestników. W przypadku wolnych miejsc na listach startowych organizator może (ale nie musi) podjąć decyzję o wydłużeniu czasu trwania zapisów online lub możliwości rejestracji w Biurze Zawodów w dniu Zawodów.   
 5. Warunkiem koniecznym do umieszczenia Uczestnika na liście startowej jest wpłacenie opłaty startowej w dowolnej kwocie, przeznaczonej całościowo na cel charytatywny – wsparcie leczenia i rehabilitacji Jakuba Opońskiego. Wpłaty można dokonać poprzez link https://dzieciom.pl/podopieczni/32439   lub ręcznie poprzez przelew bankowy online, podając poniższe dane:   
  • Odbiorca: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Alior Bank S.A.,   
  • nr rachunku: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994   
  • Tytułem: 32439 Opoński Jakub darowizna na pomoc i ochronę zdrowia  
 6. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie na adres email kontakt@crosskampinos.pl – na podstawie przesłanego potwierdzenia następuje weryfikacja i dodanie Uczestnika na listę startową. Dokonanie wpłaty na www cel bez przesłania potwierdzenia mailowo nie uprawnia do startu w zawodach.  
 7. Całość kwoty zebranej z opłat startowych jest dokonana jest na cel charytatywny i przekazana na konto beneficjenta w momencie dokonania przelewu.  
 8. Warunkiem udziału w Zawodach jest odbiór numeru startowego dla Uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego, zweryfikowanego dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Odbiór następuje przed biegiem w godzinach 9:00 – 10:00 w Biurze Zawodów wydarzenia sportowego III Cross Kampinos 2024, zlokalizowanego na terenie boisk sportowych Ryś Izabelin – ul. Wieczorka 50, Laski.  
 9. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Zawodach w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz w zgodzie z niniejszym regulaminem. Rodzic/ opiekun prawny Uczestnika ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie Zawodów.  
 10. Rodzic/ opiekun prawny Uczestnika przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że udział w Zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, w tym ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. 
 11. Rodzic/ opiekun prawny Uczestnika akceptując regulamin przy rejestracji wyraża zgodę na udzielenie Uczestnikowi pierwszej pomocy przedmedycznej oraz transportu w bezpieczne miejsce przez osoby działające w imieniu organizatora. Akceptacja regulaminu oznacza, że rodzic/ opiekun prawny Uczestnika rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
 12. W granicach określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, rodzic/ opiekun prawny Uczestnika zrzeka się prawa do dochodzenia od organizatora odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu lub z tytułu poniesionych szkód materialnych i niematerialnych. 
 13. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora oraz stosować się do poleceń zespołu organizatora.  
 14. Przystępując do udziału w zawodach rodzic/ opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego oraz Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji biegów, udostępniania sponsorom oraz partnerom zawodów w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.   
 15. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego i przetwarzanych w związku z udziałem Uczestnika w zawodach jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w zawodach, w szczególności przygotowania pakietu startowego, sporządzenia listy startowej, obsługi płatności, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem oraz jego rodzicem/opiekunem prawnym w sprawach związanych z organizacją biegu, wypełnienia przez organizatora obowiązków prawno-podatkowych. Udostępnienie danych osobowych o których mowa powyżej  jest dobrowolne, jednak ich nie przekazania uniemożliwi organizatorowi wypełnienie obowiązków wynikających z Regulaminu i w konsekwencji uniemożliwi Uczestnikowi udział w biegu. Dane osobowe przekazane przez uczestników przechowywane będą przez organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego w którym odbędzie się bieg, co związane jest w szczególności z okresami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Rodzic/opiekun prawnym Uczestnika ma prawo w każdym czasie żądać dostępu do swych danych osobowych, może również żądać ich sprostowania lub ograniczenia zakresu lub zaprzestania ich przetwarzania przez organizatora. Skorzystanie z tego prawa może jednak prowadzić do uniemożliwienia wykonania przez organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu i w konsekwencji uniemożliwić Uczestnikowi wzięcie udziału w biegu. W wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, uczestnik skontaktować się może z organizatorem za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@crosskampinos.pl  
 16. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraża także zgodę i zezwala na wykorzystanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z przesyłaniem przez organizatora informacji o biegach organizowanych w przyszłości. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przesyłanie informacji o przyszłych wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych za pomocą wiadomości SMS oraz poczty elektronicznej. Z.  Zgoda ta ma charakter dobrowolny i może zostać w każdym czasie cofnięta. W tym celu uczestnik winien skontaktować się z organizatorem za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@crosskampinos.pl  

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania imprezy w sytuacjach niezależnych od niego. 
 2. W wyjątkowej sytuacji przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej crosskampinos.pl