Menu Zamknij

Regulamin

III EDYCJI biegu CROSS KAMPINOS 2024

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin – niniejszy regulamin

2. Cel imprezy:

  • upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej,
  • popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej najprostszej formy sportu i rekreacji,
  • krzewienie świadomości ekologicznej,

3. Bieg – Cross Kampinos (zwany dalej Biegiem) to wydarzenie sportowe o charakterze biegu terenowego, mające charakter dobrowolnego, indywidualnego biegu po wyznaczonej trasie na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

4. Opłata startowa – opłata stanowiąca koszt wzięcia udziału w biegu. Jej uiszczenie stanowi niezbędny warunek ważności dokonanego zgłoszenia.

5. Uczestnik – osoba pełnoletnia (w dniu Biegu musi mieć ukończone 18 lat, z wyjątkiem opisanym w §4, pkt. 2a.), podejmująca dobrowolnie i świadomie udział w Biegu i akceptująca jego regulamin.

6. Organizator: FUNDACJA W PODSKOKACH, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 20, www.fundacjawpodskokach.pl.

7. Data biegu: 25-26 maja 2024 r.

8. Trasy: na wydarzenie Cross Kampinos składają się 6 dystansów o różnym stopniu trudności: 102km, 72km, 42+km, 21km i 13km (bieg 13 km w sobotę oraz w niedzielę, na tej samej trasie). Trasy biegu biegną głównie szlakami Kampinoskiego Parku Narodowego.

9. Baza Zawodów, start i meta wszystkich biegów oraz Biuro Zawodów znajdują się w miejscowości Laski.

10. Pytania dotyczące regulaminu oraz biegu należy kierować e-mailowo na adres kontakt@crosskampinos.pl lub telefonicznie +48 785-684-896.

§ 2. PRZEBIEG I OPIS TRAS

1.Dystans Ultra 102km – Kampinoska Setka

a) Start: 25.05.2024, godz. 04:30, Laski

b) Całościowy limit: 16,5 godz.

c) Na trasie przewidziane 8 punktów odżywczych

d) Całkowita długość trasy: 102,5 km (możliwe są nieznaczne odchylenia w zależności od używanego urządzenia/zegarka mierzącego)

e) Trasa biegu: https://crosskampinos.pl/ultra-102-km/#mapa

f) Na punkcie kontrolno-odżywczym Występna Góra (42 km biegu) Uczestnik ma możliwość decyzji, czy kontynuuje bieg na dystansie 102km czy zmienia dystans na 72 km. W momencie zmiany dystansu na 72km Uczestnik kontynuuje bieg w ramach trasy 72km (która także przebiega przez punkt w Występnej Górze) i o ile dotrzyma limitów czasu będzie ujęty w klasyfikacji zawodników dystansu 72km.

2. Dystans Ultra 72km

a) Start: 25.05.2024, godz. 05:30, Laski

b) Całościowy limit: 12,5 godz.

c) Na trasie przewidziane 6 punktów odżywczych co około 10 – 15 km

d) Całkowita długość trasy: 72 km (możliwe są nieznaczne odchylenia w zależności od używanego urządzenia/zegarka mierzącego)

e) Trasa biegu: https://crosskampinos.pl/ultra-72-km/#mapa

3. Dystans 42+ km  

a) Start: 25.05.2024, godz. 07:00, Laski

b) Całościowy limit: 8 godz.

c) Na trasie przewidziane 3 punkty odżywcze co około 10-15 km

d) Całkowita długość trasy: 43,5 km (możliwe są nieznaczne odchylenia w zależności od używanego urządzenia/zegarka mierzącego)

e) Trasa biegu: https://crosskampinos.pl/maraton-42-km/#mapa

4. Dystans 21 km  

a) Start: 26.05.2024, godz. 08:00, Laski

b) Całościowy limit: 4 godz.

c) Na trasie przewidziane są 2 punkty odżywcze.

d) Całkowita długość trasy: 22 km (możliwe są nieznaczne odchylenia w zależności od używanego urządzenia/zegarka mierzącego)

e) Trasa biegu: https://crosskampinos.pl/polmaraton-21-km/#mapa

5. Dystans Sobotnie 13 km  

a) Start: 25.05.2024, godz. 09:30, Laski

b) Całościowy limit: 3 godz.

c) Na trasie przewidziany jest 1 punkt odżywczy.

d) Całkowity długość trasy: 13 km (możliwe są nieznaczne odchylenia w zależności od używanego urządzenia/zegarka mierzącego)

e) Trasa biegu: https://crosskampinos.pl/bieg-13km/#mapa

6. Dystans Niedzielne 13 km  

a) Start: 26.05.2024, godz. 09:00, Laski

b) Całościowy limit: 3 godz.

c) Na trasie przewidziany jest 1 punkt odżywczy.

d) Całkowity długość trasy: 13 km (możliwe są nieznaczne odchylenia w zależności od używanego urządzenia/zegarka mierzącego)

e) Trasa biegu: https://crosskampinos.pl/bieg-13km/#mapa

6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje uczestników na swojej stronie internetowej. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

7. Trasa będzie oznaczona żółtymi taśmami z logo biegu oraz tabliczkami informacyjnymi.

8. Każdy uczestnik Biegu jest zobowiązany zapoznać się z przebiegiem trasy biegów przed startem.

9. Uczestnicy Biegu poruszać się będą w głównej mierze szlakami turystycznymi, w oparciu o oznaczenia PTTK.

§ 3.  LIMITY CZASU

1.Na trasie biegów obowiązują limity całościowe (maksymalny czas, w jakim uczestnik musi stawić się na mecie), a dla dystansów 102km, 72km i 42+ km także limity cząstkowe (maksymalny czas, w jakim uczestnik musi stawić się na określonych punktach odżywczych), zgodnie z poniższym zestawieniem:

 • Dystans 102km: limit całościowy 16,5 godz., limit cząstkowy na punkcie odżywczym na ok. 50 km biegu – 7,5 godz.
 • Dystans 72km: limit całościowy 12,5 godz., limit cząstkowy na punkcie odżywczym na ok. 34 km biegu – 6 godz.
 • Dystans 42+ km: limit całościowy 8 godz., limit cząstkowy na punkcie odżywczym na ok. 20 km – 3,5 godz.
 • Dystans 21 km: limit całościowy 4 godz.
 • Dystans 13 km: limit całościowy 3 godz.

2. Limity czasu na punktach obowiązują od czasu wyjścia z punktu.

3. Po upływie limitu czasu zawodnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej części trasy. Nie ma także możliwości kontynuowania udziału w Biegu bez numeru startowego na tzw. „własną odpowiedzialność” czy „poza klasyfikacją”.

4. Organizator zastrzega sobie możliwe zmiany w limitach czasu oraz dodanie lub odjęcie dodatkowych punktów pomiaru. O ewentualnych zmianach organizator poinformuje na swojej stronie internetowej (www.crosskampinos.pl).

§ 4. UCZESTNICTWO

1. Udział w Biegu ma charakter dobrowolny. Każdy uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność.

2. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

a) jest osobą pełnoletnią – w dniu zawodów musi mieć ukończone 18 lat. W biegu 13 km dopuszcza się uczestnictwo osób od 16 roku życia (za pisemną zgodą opiekunów prawnych);

b) wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Biegu (lub w Biurze Zawodów w dniu Biegu – o ile pozostaną wolne miejsce na listach startowych i organizator wyrazi zgodę) i wniesie opłatę startową. Zapewnione miejsce na liście startowej mają tylko zawodnicy zarejestrowani, którzy opłacili udział w Biegu w pełnej wysokości. W przypadku wypełnienia limitu miejsc na dany dystans, Uczestnik, który nie uiścił pełnej opłaty na Bieg nie zostanie wpisany na listę startową;

c) akceptuje niniejszy regulamin – dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu;

d) zostanie zweryfikowany w Biurze Zawodów – osobiście na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Dopuszcza się odbiór pakietu startowego (bez numeru startowego i chipu mierzącego czas) przez osobę trzecią po pokazaniu pisemnego upoważnienia;

e) przed startem złoży w Biurze Zawodów podpisane oświadczenie o stanie swojego zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w Biegu (oświadczenie do podpisu Uczestnik otrzyma na miejscu w Biurze Zawodów);

f) stawi się na starcie o określonej dacie i godzinie.

3. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Biegu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz w zgodzie z niniejszym regulaminem. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie wydarzenia Cross Kampinos.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że udział w Biegu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, w tym ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.

5. Uczestnik akceptując regulamin przy rejestracji wyraża zgodę na udzielenie sobie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz transportu w bezpieczne miejsce przez osoby działające w imieniu organizatora. Akceptacja regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. W granicach określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia od organizatora odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu lub z tytułu poniesionych szkód materialnych i niematerialnych.

7. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora oraz stosować się do poleceń zespołu organizatora.

8. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania się do regulaminu Kampinoskiego Parku Narodowego (dostępnego na stronie internetowej www.kampinoski-pn.gov.pl ). W szczególności zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na terenie KPN (wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawić w punktach odżywczych) oraz zakłócania ciszy i płoszenia zwierząt. Brak zastosowania się do zakazu śmiecenia będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.

9. Przystępując do udziału w biegu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji biegów, udostępniania sponsorom oraz partnerom Biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

10. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika i przetwarzanych w związku z jego udziałem w biegu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia uczestnikowi udziału w biegu, w szczególności przygotowania pakietu startowego, sporządzenia listy startowej, dokonania pomiaru czasu uczestnika, obsługi płatności, zapewnienia kontaktu z uczestnikiem w sprawach związanych z organizacją biegu, wypełnienia przez organizatora obowiązków prawno-podatkowych. Udostępnienie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie przekazania uniemożliwi organizatorowi wypełnienie obowiązków wynikających z Regulaminu i w konsekwencji uniemożliwi uczestnikowi udział w biegu. Dane osobowe przekazane przez uczestników przechowywane będą przez organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego w którym odbędzie się bieg, co związane jest w szczególności z okresami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Uczestnik ma prawo w każdym czasie żądać dostępu do swych danych osobowych, może również żądać ich sprostowania lub ograniczenia zakresu lub zaprzestania ich przetwarzania przez organizatora. Skorzystanie z tego prawa może jednak prowadzić do uniemożliwienia wykonania przez organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu i w konsekwencji uniemożliwić uczestnikowi wzięcie udziału w biegu. W wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, uczestnik skontaktować się może z organizatorem za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@crosskampinos.pl

11. Uczestnik wyraża także zgodę i zezwala na wykorzystanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z przesyłaniem przez organizatora informacji o biegach organizowanych w przyszłości. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji o przyszłych wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych za pomocą wiadomości SMS oraz poczty elektronicznej. Z.  Zgoda ta ma charakter dobrowolny i może zostać w każdym czasie cofnięta. W tym celu uczestnik winien skontaktować się z organizatorem za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@crosskampinos.pl

§ 5. ŚWIADCZENIA

1.W ramach opłaty startowej organizator zapewnia Uczestnikowi Biegu:

a) elektroniczny pomiar czasu

b) numer startowy

c) oznaczoną trasę biegów

d) zabezpieczenie medyczne oraz pomoc ratowniczą

e) napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych

f) posiłek regeneracyjny po biegu

g) obsługę fotograficzną biegu

h) medal dla wszystkich, którzy ukończą bieg (w obowiązującym limicie czasowym)

i) statuetki dla najlepszych

j) okolicznościowy pamiątkowy gadżet

k) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas Biegu

§ 6.  ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

1.Zgłoszenia do Biegu odbywają się na podstawie dokonania rejestracji przy pomocy formularza zgłoszeniowego podanego na stronie internetowej Biegu (www.crosskampinos.pl\zapisy) oraz dokonania opłaty za wybraną przez siebie trasę.

2. Termin zgłoszeń (rejestracji i wniesienia opłaty za bieg) mija 06.05.2024 r. lub w momencie osiągnięcia limitu uczestników. W przypadku wolnych miejsc na listach startowych organizator może podjąć decyzję o wydłużeniu czasu trwania zapisów online lub możliwości rejestracji w Biurze Zawodów w dniu Biegu.

3. Ustalona zostaje następująca wysokość opłat dla poszczególnych tras (uzależniona od dnia jej dokonania):

Opłaty startowe 2024_bieg Cross Kampinos

4. Na liście startowej znajdują się tylko Uczestnicy, którzy dokonali pełnej opłaty startowej w wyznaczonym powyżej terminie.

5. Zasady uiszczenia opłaty startowej:

a) Opłatę startową należy wpłacić poprzez szybkie przelewy online dostępne na stronie z formularzem zapisowym lub przelewem na konto organizatora (podane na stronie www.crosskampinos.pl/zapisy).

b) Uczestnik dokonujący zgłoszenia na Bieg ma 10 dni na dokonanie opłaty (od dnia dokonania zgłoszenia przez formularz online). W przypadku rejestracji na bieg na mniej niż 50 dni przed datą imprezy, czas na dokonanie opłaty wynosi 24 godziny

c) W przypadku nieuiszczenia opłaty startowej w tym terminie zgłoszenie Uczestnika na Bieg jest usuwane w systemu zapisów. Uczestnik ma możliwość ponownego zapisania się i wniesienia opłaty pod warunkiem dostępności miejsc na liście startowej.

d) Kolejność poszczególnych Uczestników na liście startowej zależy od daty i godziny wniesienia opłaty startowej.

e) Za dzień dokonania opłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Organizatora. W przypadku kwestii spornych związanych z limitem miejsc startowych decydująca jest data i godzina zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.

6. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych biegu. 

7. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i wniesieniu opłaty startowej podstawowe dane uczestnika (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, klub) będą jawne, udostępnione do publicznej wiadomości na liście startowej oraz potem liście wyników. Na powyższe Uczestnik wyraża zgodę poprzez rejestrację swojego udziału w Biegu. Pozostałe dane pozostają tylko do wglądu organizatora.

8.  Obowiązkiem każdego uczestnika i zarazem warunkiem uczestnictwa w biegu jest podanie numeru telefonu komórkowego, pod którym uczestnik będzie dostępny w trakcie trwania Biegu oraz numeru telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku (numer ICE – In Case of Emergency).

9. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej jest obowiązkowe, a podane dane niezbędne do weryfikacji uczestników. Zgłaszający, dokonując rejestracji wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Biegu.

10.  W przypadku chęci uzyskania faktury za udział w Biegu (zgodnie z ustaloną wysokością opłat w par. 6 pkt. 3 Regulaminu) należy zgłosić ten fakt do organizatora mailowo na adres kontakt@crosskampinos.pl.

a) Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i przesłana w wersji elektronicznej w odpowiedzi na otrzymanego maila Uczestnika, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce wpłata.

b)  Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej.

§ 7. REZYGNACJE, ZMIANY DYSTANSU, PRZEPISANIE PAKIETU

1. Rezygnacja z udziału w biegu:

a) Zwrot opłaty startowej ma miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, w których przyczyną nie wzięcia udziału w biegu są okoliczności niezależne od uczestnika. W zależności od terminu rezygnacji wysokość zwrotu będzie zgodna z poniższymi kryteriami:

  • Rezygnacja do końca marca 2024: zwrot 60%
  • Rezygnacja od kwietnia 2023: opłata nie podlega zwrotowi.

W przypadku odwołania biegu z przyczyn zależnych od organizatora, wniesione opłaty zostaną zwrócone w pełnej wysokości.

b) Rezygnację z udziału w biegu należy zgłosić organizatorowi mailowo (na adres kontakt@crosskampinos.pl)

2. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika: 

a) Jest możliwe do 2 tygodni przed startem imprezy (tj. 11.05.2024). Pobierana jest opłata manipulacyjna w kwocie 10 zł płatna na konto Organizatora (dostępne na stronie www.crosskampinos.pl/zapisy).

b) Przepisanie pakietu na innego zawodnika jest możliwe poprzez samodzielną edycję danych na koncie serwisu z zapisami i rozliczenia kwoty opłaty startowej z nowym uczestnikiem. Fakt dokonania zmiany należy zgłosić także do Organizatora   mailowo na adres kontakt@crosskampinos.pl.

3. Zmiana wybranego dystansu:

a) Jest możliwa do 2 tygodni przed startem imprezy (tj. 11.05.2024.) w zależności od dostępnych wolnych miejsc na danej trasie.

b) W przypadku zmiany na trasę dłuższą należy uiścić różnicę w opłacie startowej poprzez przelew na konto organizatora oraz przesłać mailowo potwierdzenie dokonania przelewu.

c) W przypadku zmiany na trasę krótszą – różnicy w opłacie nie zwraca się

d) Chęć zmiany trasu należy zgłosić mailowo na adres kontakt@crosskampinos.pl

e) Jest możliwość przepisania się zawodników z potwierdzoną płatnością z biegu Niedzielny Bieg 13km na Sobotni Bieg 13km. Chęć zmiany terminu biegu na dystansie 13km należy zgłosić mailowo na adres kontakt@crosskampinos.pl. Zmiana nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą i jest możliwa do 31.04.2024 (pod warunkiem dostępności miejsc na liście startowej Sobotni Bieg 13km).

4. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły biegów lub też nie wzięły udziału w Biegu.

§ 8. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

1. Wyposażenie obowiązkowe dla zawodników dystansów 102k, 72km oraz 42+ km:

a) Numer startowy (w widocznym miejscu z przodu ciała)

b) Chip do pomiaru czasu przymocowany do buta

c) Naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem Organizatora

d) Ważny dowód osobisty lub paszport

e) Wgrany track GPX do telefonu lub zegarka z GPS 

f) Kubek/flask/bidon na wodę

g) Folia NRC

2. Wyposażenie obowiązkowe dla zawodników dystansów 21 km oraz 13 km:

a) Numer startowy (w widocznym miejscu z przodu ciała)

b) Chip do pomiaru czasu przymocowany do buta

c) Naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem Organizatora

d) Ważny dowód osobisty lub paszport

e) Kubek/flask/bidon na wodę

3. Dodatkowe wyposażenie zalecane przy gorszej pogodzie: kurtka przeciwdeszczowa.

4. Wyposażenie obowiązkowe może zostać skontrolowane przez organizatorów na całej trasie biegu oraz bezpośrednio przed startem i po przekroczeniu mety. Brak któregoś z elementów wyposażenia może skutkować karą czasową lub wykluczeniem zawodnika z zawodów bez prawa domagania się zwrotu opłaty startowej.

§ 9. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS BIEGU

1. W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest poruszać się i nieść całe potrzebne na czas biegu wyposażenie samodzielnie, bez używania jakichkolwiek środków transportu i pomocy (supportu) osób trzecich na trasie biegu. Support jest dozwolony wyłącznie  na punktach odżywczych.

3. Uczestnicy Biegu mogą korzystać z punktów odżywczych zapewnionych przez organizatora.

4. Na całej trasie biegów obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk i innych form wzniecania ognia, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

5. Klasyfikacja: 

a) Bieg ma charakter rywalizacji sportowej.

b) Klasyfikacja będzie przeprowadzona w klasyfikacji open na każdym dystansie, z podziałem na kobiety i mężczyzn. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych innych kategorii w późniejszym terminie.

c) Dla najlepszych w swoich kategoriach (w ramach klasyfikacji Open) przewidziano statuetki i nagrody rzeczowe. 

d) Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. 

6. Zasady pomiaru czasu:

a) Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnego chipa mocowanego do buta. Brak prawidłowo zamontowanego chipa przy sznurówce buta będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

b) Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie Biegu. W przypadku niezwrócenia chipa na mecie Biegu bądź zwrócenia chipa w stanie pogorszonym i niezdatnym do dalszego użytku, Uczestnik zwróci Organizatorowi wskazaną przez Organizatora kwotę tytułem naprawienia szkody za utratę chipa, w terminie i w sposób wskazany przez Organizatora.

c) Podczas biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacji może prowadzić do dyskwalifikacji.

§ 10. BEZPIECZEŃSTWO

1. Na trasie biegów obowiązują limity czasowe. Dla dystansów 102km, 72km oraz 42+ km obowiązują dodatkowe limity częściowe na określonych punktach odżywczych (zgodnie z par.3 pkt.1 regulaminu). Przekroczenie limitu czasu wskazanego dla danego punktu odżywczego oznacza dyskwalifikację zawodnika. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach proszeni są o opuszczenie trasy.

2. Każdy uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować organizatora o rezygnacji z kontynuowania biegu, telefonicznie lub poprzez SMS na podany numer kontaktowy lub poprzez poinformowanie osób z zespołu organizacyjnego na punktach odżywczych.  W przypadku niedopełnienia tego obowiązku uczestnik zostanie obciążony karą umowną na rzecz organizatora w wysokości 1000 złotych (słownie: jednego tysiąca) złotych oraz – w przypadku gdy kara umowna nie pokryje w całości kosztów akcji poszukiwawczej – dodatkowym odszkodowaniem do pełnej wysokości poniesionych przez organizatora kosztów akcji poszukiwawczej. . Zaleca się ewentualną rezygnację z kontynuowania biegu na jednym z punktów odżywczych.

3. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu i pokonywaniu dróg publicznych. Na odcinkach biegów prowadzących drogami publicznymi obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad ruchu drogowego, stosownie do postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2012.1137 t. j.).

4. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania poleceń służb ratowniczych, służb medycznych i porządkowych. W przypadku wydania polecenia o braku możliwości kontynuowania biegu ze względów bezpieczeństwa, należy bieg przerwać i skontaktować się z organizatorem.

5. Poszkodowanemu innemu uczestnikowi należy udzielić natychmiastowej pomocy, jeśli takowa jest konieczna. Nieudzielenie pomocy innemu uczestnikowi biegu jest podlega odpowiedzialności prawnej i skutkuje dyskwalifikacją. Gdy poszkodowany uczestnik może poczekać na pomoc lub jasno deklaruje, że jej nie potrzebuje można kontynuować bieg.

6. Numer telefonu Organizatora oraz numery ratunkowe zostaną podane na numerze startowym. Zaleca się wpisanie przez Uczestnika tych numerów do telefonu przed rozpoczęciem Biegu.

7. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych (zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania biegu.

§ 11. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów zlokalizowane będzie na strefie startu i mety w Laskach. Dokładna lokalizacja i godziny pracy biura zawodów zostaną podane na stronie internetowej www.crosskampinos.pl.

2. Na czas udziału w Biegu istnieje możliwość skorzystania z punktu depozytowego w strefie startu/mety (organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie).

§ 12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia wydarzenia sportowego pod nazwą Cross Kampinos.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania imprezy w sytuacjach niezależnych od niego. 

3. W sytuacji zagrożenia sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizator pragnąc zapewnić najwyższe bezpieczeństwo zawodnikom a jednocześnie działając w ramach prawa i zgodnie z wytycznymi Rządu RP dostosuje regulamin Biegu do aktualnie obowiązujących zaleceń.

4. W wyjątkowej sytuacji przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej crosskampinos.p